បេសកកម្ម - KTC Cambodia 

បេសកកម្ម

ក្រុមហ៊ុន ខេ ធី ស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុក​ វិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម។  ក្រុមហ៊ុន ខេ ធី ស៊ី​ ផ្តល់សេវាកម្មជាកញ្ចប់ច្រវ៉ាក់ផលិតកម្មស្រូវ និង ផ្តល់ឥណទានកសិកម្មដល់កសិករសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតមុខរបបន្ថែម ដូចជា៖ការចិញ្ចឹមត្រី  មាន់  ទា  ការទិញចំណីសត្វ និង ទិញសម្ភារៈ ឬឧបករណ៏កសិកម្មជាដើម។