ទិសដៅ - KTC Cambodia 

ទិសដៅ

  • គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពប្រសើរឡើង តាមរយៈការប្រកបរបរកសិកម្ម
  • យុវជនទទួលបាននូវជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
  • មានបណ្ដាញក្រុមទីផ្សារផលិតកម្មកសិកម្មច្បាស់លាស់(ខ្សែច្រវ៉ាក់ផលិតកម្ម)
  • ការសហការ និង ទំនាក់ទំនង រវាងដៃគូរវិនិយោគទុនក្នុង និងក្រៅប្រទេសកាន់តែរឹងមាំ
  • រក្សាបាននូវលំនឹងផលិតកម្ម និងការច្នៃប្រឌិតផលិតផលកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្ដរភាព