ចក្ខុវិស័យ - KTC Cambodia 

ចក្ខុវិស័យ

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស​ ពិសេសកសិករ មានជីវភាពធូធារ មានគុណភាពជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង  និងរស់នៅក្នុងបរិស្ថានសង្គមនិងធម្មជាតិអំណោយផល។