គុណតំលៃ - KTC Cambodia 

គុណតំលៃ

ក្រុមហ៊ុន ខេ ធី ស៊ី ប្តេជ្ញាគោរពនិងប្រព្រឹត្តិឱ្យបាន នូវគោលការណ៏ និងគុណតម្លៃដូចខាងក្រោម៖

  • កាត់បន្ថយការចំណាយលើថ្លៃដើមផលិត បង្កើនបរិមាណទិន្នផល និង ធ្វើឲ្យតម្លៃបន្ថែមរបស់ផលិតផលមានភាពប្រសើរឡើង ។
  • ធ្វើជាដៃគូរសហការល្អ ជាមួយរដ្ឋាភិបាល ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ដៃគូរវិនិយោគជាតិ អន្តរជាតិ ក្រុមហ៊ុនឯកជន សហគ្រាស និងអាជីវកម្មឯកបុគ្គល ផេ្សងៗទៀត។
  • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ ការអនុវត្ដល្អ​តាម​ខ្សែច្រវ៉ាក់ផលិតកម្មកសិកម្ម។
  • ឱ្យតំលៃទៅលើ គុណភាព ។
  • មានតមា្លភាព និងគណនេយ្យភាពចំពោះ​អ្នកពាក់ព័ន្ឋទាំងឡាយ។
  •