ខេត្តព្រៃវែង - KTC Cambodia -->

សេវាកម្ម

ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

 • កសិករសរុបបានចូលជាសមាជិកៈ 3,165គ្រួសារ ស្មើនឹងផ្ទៃដីៈ 4,800 ហិកតា
 • កសិករបានប្រើសេវាកន្លងមកៈ ជីកសិកម្ម ភ្ជួរ ច្រូត ចំនួនៈ 202 គ្រួសារ (សម្រាប់ស្រូវខ្លី)

សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនៈ

 1. ពូជស្រូវ
 2. ជីកសិកម្ម
 3. ថ្នាំកសិកម្ម
 4. ភ្ជួររាស់
 5. ច្រូតកាត់
 6. ពោះស្រូវ
 7. បាចជី
 8. បាញ់ថ្នាំ
 9. ថែទាំ
 10. ដឹកជញ្ជួន
 11. ធានារ៉ាប់រង
 12. ទិញស្រូវ